Nova
Noticia
Factores psicosociais na condución do transporte de mercadorías por estrada
10 xan 2023
Os factores psicosociais son as condicións de traballo relacionadas coa organización do traballo, en que consiste, como se realiza e as relacións entre as persoas e os contextos nos que se desenvolve.

Os factores de risco teñen que ser identificados e eliminados ou avaliados e controlados para evitar consecuencias nocivas para a saúde. A súa avaliación de risco debe abordar os factores de risco psicosociais específicos do traballo.

Os factores de risco psicosociais máis importantes aos que está exposto o profesional da condución son:
- Esixencias de coñecemento esixentes.
- Traballo só.
- Traballo a quendas e traballo nocturno.
- Xornadas de traballo longas.
- Tratar con persoas e lugares cambiantes.
- Presión horaria para cumprir os tempos de viaxe.
- Exposición a un seguimento permanente.
- Exposición a situacións de tensión e violencia.

Ademais, tamén estás exposto a:
- Traballo monótono e sedentario.
- Traballo en fins de semana e festivos.
- Pausas insuficientes.
- Dependencia de factores externos (tráfico, clima...).
- Responsabilidade polas consecuencias dos erros.
- Mantemento da actividade en situacións de fatiga física.

As medidas que se poden tomar son:
- Minimizar a fatiga: xestionando o tempo de traballo e descanso, e a carga de traballo, mellora ergonomicamente a cabina do condutor.
- Mellorar as condicións laborais: formación, contratación e retribución.
- Mellorar as capacidades de rendemento: incrementando as competencias tecnolóxicas e informáticas..., utilizando tecnoloxías de detección de fatiga, planificando rutas e tempos de forma realista, coñecendo o estado da estrada.
- Vixiar situacións de exposición á violencia: utilizando lugares de descanso que ofrezan garantías, desenvolvendo habilidades de xestión de situacións conflitivas.
- Facilitar a alternancia con outras tarefas e as relacións cos compañeiros.
- Contar coa participación dos condutores na planificación.
- Organizar axeitadamente quendas, horarios e xornadas de traballo.
- Integrar o factor idade nos plans de prevención de riscos laborais.
- Fomentar hábitos saudables nos recreos.

Esta información pódese completar en "Factores de risco psicosociais e riscos asociados no sector do transporte por estrada", INSST, Madrid 2022. Tamén podes descargar o seguinte folleto do INSST:
https://www.insst.es/documents/94886/2927460/Factores+psicosociales+en+la+conducci%C3%B3n+de+transporte+de+mercanc%C3%ADas+por+carretera+CAMIONES.pdf/de208ad2-abe3-c629-60bb-fc75f881d85b?t=1669299037084