Dámosche a benvida ao Observatorio de Custos de Transportes de Mercancías por Estrada de Galicia

Con esta ferramenta poderás realizar simulacións do custo asociado ao transporte de mercadorías en Galicia, adaptadas ás peculiaridades sectoriais e as derivadas de aspectos singulares, como a nosa xeografía.

Ademais, tamén dispomos de información de utilidade sobre o propio sector de transporte de mercadorías en Galicia.

Realiza as túas simulacións
Selecciona o tipo de vehículo no despregable inferior e poderás realizar a simulación do teu servizo de transporte. Deste modo pódense calcular os custos asociados a cada servizo axustados ás condicións de cada empresa
Déixanos axudarte á xestión da túa actividade
Flota
Dá de alta os teus vehículos e consulta de xeito doado, e en calquera momento, os custos dos servizos con calquera deles
Simulación
Garda as simulacións que fagas para os teus vehículos e accede dende o teu perfil para consultar o seu histórico
Custes
Consulta as simulacións dos teus vehículos e compara os seus custos para unha maior eficiencia na xestión
Quenes somos
Deixa que nos presentemos

A través deste portal, a Xunta de Galicia pon a disposición das persoas e empresas interesadas no transporte de mercadorías unha ferramenta que lles axuda a unha mellor optimización dos custos de explotación.

Ademais, a Xunta de Galicia leva a cabo diversas actuacións dirixidas á mellora da función loxística e da actividade de transporte de mercadorías. Neste portal promoveremos a incorporación de información sobre este tipo de actividades que desenvolve a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

As nosas novas
Noticia
18 mai 2023
O Real Decreto Lei 14/2022 engade á Lei 15/2009 do contrato de transporte terrestre de mercadorías a obriga de formalizar un coñecemento de embarque co transportista que vaia realizar o transporte de mercadorías cando o prezo do transporte sexa superior a 150 euros. euros. Este coñecemento de embarque debe incluír: a) Nome ou razón social, NIF e enderezo do expedidor e, se é o caso, do emisor. b) Nome ou razón social e NIF do transportista real. c) Lugar, data e, se é o caso, hora de recepción da mercadoría polo transportista efectivo. d) Lugar, data e, se é o caso, hora prevista de entrega da mercadoría en destino. e) Nome e enderezo do destinatario f) Natureza e masa da mercadoría. Nos casos nos que, polas circunstancias nas que se carga o vehículo, resulte difícil determinar a masa exacta da mercadoría que se vai transportar, buscarase outro tipo de magnitude para determinala. g) Prezo de transporte pactado, así como o importe dos gastos de transporte previstos no artigo 20, salvo que conste noutro documento contractual escrito. O prezo e os gastos relacionados co transporte deberán cubrir o total dos custos efectivos individuais incorridos ou asumidos polo transportista para a súa prestación. A determinación do custo efectivo poderá realizarse tomando a referencia horaria que mellor se adapte ás previsións e á estratexia comercial do transportista. A carta de porte acredita que o transportista foi contratado para realizar o transporte e que se entregou a mercancía ao destinatario nas condicións acordadas previamente.
Noticia
09 mai 2023
INSPECCIÓN REGULAMENTARIA DO TRANSPORTE DE MERCADORÍAS PERIGOSAS (ADR) O Real decreto 97/2014, do 14 de febreiro, establece as especificacións técnicas que deben cumprirse en materia de seguridade, fiabilidade e idoneidade no transporte de mercadorías perigosas por estrada. Tanto os contedores de materiais perigosos (envases, envases, envases, contedores, cisternas, cisternas), como os seus vehículos de transporte (tractor, camión, semirremolque, remolque), deberán cumprir os requisitos ADR aplicables para permitir transporte de mercadorías perigosas por estrada. Para iso, establécese que as homologacións, controis e inspeccións sexan realizadas por un Organismo de Control, en todas as fases, dos colectores e vehículos de transporte de mercadorías perigosas. Estas inspeccións denomínanse comunmente como ADR. INSPECCIÓN REGULAMENTARIA DE VEHÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE MERCADORÍAS PERECEDEIRAS (ATP) O Real decreto 237/2000, do 18 de febreiro, modificado polo Real decreto 402/2021, do 8 de xuño, establece as especificacións técnicas que deben reunir todos os vehículos especiais de transporte terrestre de produtos para a construción, control e ensaios de alimentos a temperatura regulada: • Vehículos isotérmicos • Vehículos frigoríficos • Vehículos frigoríficos • Quentar vehículos Nel, establécese que as inspeccións son realizadas por un Organismo de Control (OC), en todas as fases, dos vehículos para o transporte de mercadorías perecedoiras. Estas inspeccións son comunmente coñecidas como ATP.
Noticia
03 mai 2023
A Xunta aposta por unha iluminación sustesntable para garantir a seguridade nas estradas autonómicas e nas infraestruturas do transporte público. O director da Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, inaugurou esta mañá a xornada, ‘A iluminación exterior. Criterios de deseño’, na que os 85 participantes asistentes: técnicos da Xunta -tanto de obra civil como de edificación-, con disciplinas como a enxeñería e a arquitectura, consultoras e profesionais redactores de proxectos, abordaron os aspectos máis relevantes do alumeado exterior e a importancia para a seguridade viaria. O departamento de Infraestruturas da Xunta está a despregar na actualidade un amplo abanico de actuacións nas que a iluminación xoga un papel moi importante, comezando pola iluminación viaria, con actuacións de renovación de iluminación en tramos urbanos de estrada nos que se está a actuar para mellorar a seguridade viaria ou nas que se dispoñen novas sendas peonís. Tamén nas actuación e proxectos que executa a Xunta aténdese de xeito específico á iluminación de pasos de peóns, das paradas de autobús, de espazos urbanos asociados a estradas: os Camiños de Santiago, humanizacións de travesías ou en acondicionamentos de vías como a avenida da Deputación de Sabón. Na xornada púxose de relevo que as obras públicas autonómicas prestan especial atención á iluminación de espazos urbanos, tanto asociados a edificios como hospitais e centros de saúde, ademais de actuacións de posta en valor de pontes e de edificios. Deste xeito, a xornada organizada pola Axencia Galega de Infraestruturas centrouse na mellora da visión sobre o proceso de deseño, execución e control da calidade da iluminación nas actuacións da Xunta. O departamento de Infraestruturs quere seguir avanzando no obxectivo de acadar nas obras que executa a maior sustentabilidade e eficiencia enerxética, cos materiais máis sostibles, coa menor contaminación lumínica e coa maior durabilidade. A Xunta está a apostar por unha iluminación que contribúa a unha maior seguridade viaria, a unha mellor accesibilidade e seguridade das persoas que utilizan o transporte público, transitan polas vías de comunicación e están no espazo público. Tamén a Xunta traballa na consecución dunha iluminación saudable, que sexa a xusta e que ademais teña en conta a intensidade e ata temperatura de cor para que non afecte á saúde das persoas. A xornada organizada pola Axencia Galega de Infraestruturas desenvolveuse ao longo da mañá de hoxe e permitiu afondar na mellora da visión sobre o proceso de deseño, execución e control de calidade da iluminación nas actuacións da Xunta. Para iso, contouse con relatores que abordaron os diferentes aspectos da iluminación, entre eles, o representante do Comité Español de Iluminación en Galicia, e cofundador e presidente da asociación Slowlight, José Enrique Alcázar.