Dámosche a benvida ao Observatorio de Custos de Transportes de Mercancías por Estrada de Galicia

Con esta ferramenta poderás realizar simulacións do custo asociado ao transporte de mercadorías en Galicia, adaptadas ás peculiaridades sectoriais e as derivadas de aspectos singulares, como a nosa xeografía.

Ademais, tamén dispomos de información de utilidade sobre o propio sector de transporte de mercadorías en Galicia.

Realiza as túas simulacións
Selecciona o tipo de vehículo no despregable inferior e poderás realizar a simulación do teu servizo de transporte. Deste modo pódense calcular os custos asociados a cada servizo axustados ás condicións de cada empresa
Déixanos axudarte á xestión da túa actividade
Flota
Dá de alta os teus vehículos e consulta de xeito doado, e en calquera momento, os custos dos servizos con calquera deles
Simulación
Garda as simulacións que fagas para os teus vehículos e accede dende o teu perfil para consultar o seu histórico
Custes
Consulta as simulacións dos teus vehículos e compara os seus custos para unha maior eficiencia na xestión
Quenes somos
Deixa que nos presentemos

A través deste portal, a Xunta de Galicia pon a disposición das persoas e empresas interesadas no transporte de mercadorías unha ferramenta que lles axuda a unha mellor optimización dos custos de explotación.

Ademais, a Xunta de Galicia leva a cabo diversas actuacións dirixidas á mellora da función loxística e da actividade de transporte de mercadorías. Neste portal promoveremos a incorporación de información sobre este tipo de actividades que desenvolve a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

As nosas novas
Noticia
16 xan 2023
16 de xaneiro de 2023 A Xunta publica hoxe no Diario Oficial de Galicia (DOG) a orde pola que se amplía en 7.574.288 euros o crédito para a concesión das axudas para a transformación de frotas de transporte de viaxeiros e mercadorías de empresas privadas de servizos de transporte por estrada, convocatoria na que se inclúen as axudas ás empresas que realicen transporte privado complementario. Unha vez efectuada esta ampliación, co incremento de case 7,6 millóns de euros no orzamento, o importe total destas axudas ascenderá a 20.392.726 euros. A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade mediante este incremento do orzamento ten por obxectivo atender á importante demanda de solicitudes xa recibidas, manténdose os prazos de presentación de solicitudes aberto nos mesmos termos establecidos na orde de convocatoria destes incentivos lanzada o pasado mes de abril. Nas actuacións subvencionables na convocatoria inclúese o achatarramento de vehículos, a adquisición de vehículos de enerxías alternativas baixas en carbono, o retrofit’ ou modificación da forma de propulsión de vehículos, a implantación de infraestruturas de recarga de vehículos eléctricos e a adquisición de semirremolques para autoestradas ferroviarias. Nesa liña as axudas inciden na renovación do parque de vehículos, especialmente necesaria no caso de vehículos pesados de transporte de mercadorías, así como no impulso á reactivación do tecido industrial e do sector da automoción , así como no desenvolvemento do transporte intermodal como medio alternativo e complementario ao transporte por estrada. Ver o Orde en detalle no DOG Núm. 10, de 11 de xaneiro de 2023, en: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230116/AnuncioG0533-110123-0004_es.html
Noticia
10 xan 2023
Os factores psicosociais son as condicións de traballo relacionadas coa organización do traballo, en que consiste, como se realiza e as relacións entre as persoas e os contextos nos que se desenvolve. Os factores de risco teñen que ser identificados e eliminados ou avaliados e controlados para evitar consecuencias nocivas para a saúde. A súa avaliación de risco debe abordar os factores de risco psicosociais específicos do traballo. Os factores de risco psicosociais máis importantes aos que está exposto o profesional da condución son: - Esixencias de coñecemento esixentes. - Traballo só. - Traballo a quendas e traballo nocturno. - Xornadas de traballo longas. - Tratar con persoas e lugares cambiantes. - Presión horaria para cumprir os tempos de viaxe. - Exposición a un seguimento permanente. - Exposición a situacións de tensión e violencia. Ademais, tamén estás exposto a: - Traballo monótono e sedentario. - Traballo en fins de semana e festivos. - Pausas insuficientes. - Dependencia de factores externos (tráfico, clima...). - Responsabilidade polas consecuencias dos erros. - Mantemento da actividade en situacións de fatiga física. As medidas que se poden tomar son: - Minimizar a fatiga: xestionando o tempo de traballo e descanso, e a carga de traballo, mellora ergonomicamente a cabina do condutor. - Mellorar as condicións laborais: formación, contratación e retribución. - Mellorar as capacidades de rendemento: incrementando as competencias tecnolóxicas e informáticas..., utilizando tecnoloxías de detección de fatiga, planificando rutas e tempos de forma realista, coñecendo o estado da estrada. - Vixiar situacións de exposición á violencia: utilizando lugares de descanso que ofrezan garantías, desenvolvendo habilidades de xestión de situacións conflitivas. - Facilitar a alternancia con outras tarefas e as relacións cos compañeiros. - Contar coa participación dos condutores na planificación. - Organizar axeitadamente quendas, horarios e xornadas de traballo. - Integrar o factor idade nos plans de prevención de riscos laborais. - Fomentar hábitos saudables nos recreos. Esta información pódese completar en "Factores de risco psicosociais e riscos asociados no sector do transporte por estrada", INSST, Madrid 2022. Tamén podes descargar o seguinte folleto do INSST: https://www.insst.es/documents/94886/2927460/Factores+psicosociales+en+la+conducci%C3%B3n+de+transporte+de+mercanc%C3%ADas+por+carretera+CAMIONES.pdf/de208ad2-abe3-c629-60bb-fc75f881d85b?t=1669299037084
Noticia
03 xan 2023
A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade publicou, no Diario Oficial de Galicia de 2 de xaneiro de 2023, a resolución coa listaxe das 9 asociacións profesionais e empresariais ás que se lle concederon axudas para a formación no eido do transporte por estrada, que se poden consultar no seguinte enlace ao DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230102/AnuncioG0533-231222-0001_gl.html O importe total outorgado para o financiamento dos plans formativos presentados polas entidades beneficiarias é de 443.513,52 €. O obxectivo destas axudas é colaborar coas entidades que se integran no Comité Galego de Transportes co fin de que realicen un plan formativo sobre materias de maior interese para os profesionais do sector. Estas subvencións contribúen a que as entidades beneficiarias poidan mellorar as capacidades dos seus asociados en materias como a seguridade viaria, a manipulación de mercadorías perigosas ou a eficiencia na xestión empresarial. Ademais inclúese a subvención de cursos para obter o Certificado de Aptitude Profesional (CAP), requisito imprescindible para os condutores que queiran operar no mercado profesional desde a entrada en vigor do Real Decreto 1032/2007, do 20 de xullo. Tamén se promociona a realización, por parte das asociacións do sector, de iniciativas de carácter formativo noutros ámbitos de interese para os profesionais do transporte, como a mellora no coñecemento de diferentes idiomas, tanto para os profesionais do taxi como para todas aquelas persoas que realizan transportes internacionais. O desenvolvemento destas actividades por parte das asociacións profesionais do sector do transporte facilita a plena adaptación das accións formativas á evolución das necesidades dos profesionais, dando continuidade a unha liña de actuación que a Xunta vén desenvolvendo nestes últimos anos. Nas tres últimas convocatorias, as dos anos 2020, 2021 e 2022, a Xunta concedeu axudas que permitiron a realización de 453 cursos nos que participaron un total de 6.372 profesionais.